محرم الحرام 1438-شب نهم 95/07/19

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : شور- ساقی ساقی -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش دوم : شور -قسم به روز یموت یرنی-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش چهارم : واحد- زمین کربلا غوغا شده-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش پنجم : واحد- ای ذکر رایج-بذری " دانلــــــود "
بخش ششم : واحد- نوکرم شاه پناهی بده-بذری " دانلـــــود "
بخش هفتم : شور - باز بوی حرم -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش هشتم : شور -علم عشق روی دست عباس-غلام نژاد " دانلـــــود"
بخش نهم : شور - بازم-غلام نژاد " دانلــــــود"
بخش دهم : شور - میدونم یک روزی - بذری " دانلــــــود"
بخش یازدهم : شور - عمه ی سادات - بذری " دانلــــــود"
بخش دوازدهم : شور - دریای خون - بذری " دانلـــــود"
بخش سیزدهم : شور - ذکر و نوای حسین-اسداللهی " دانلـــــود"