هفتگی - وفات حضرت معصومه - 95/10/21

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : روضه - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش دوم : زمینه - کم کم اجل حرف جونش رو میزد ... -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش سوم : شور - اشبه الناس به زهرا ... -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش چهارم : شور - کارم به تار مویی بنده ... - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش ششم : شور - وقت هر سلام ... - عباس تبار " دانلـــــود "
بخش هفتم : شور - منم اون بنده زاده ای که ... - عباس تبار " دانلــــــود "
بخش هشتم : شور -رفاقت خوبه ... - اسداللهی " دانلـــــود"
بخش نهم : شور - نوا ... - اسداللهی " دانلــــــود"
بخش دهم : شور - من غلام زینبم ... - اسداللهی " دانلــــــود"
بخش یازدهم : شور - فضل علی بیگ " دانلــــــود"
بخش دوازدهم : شور روضه ای - اسداللهی " دانلـــــود"